Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere, welke de voorwaarden ook zijn op de documenten van de koper. Elke tegenstrijdige voorwaarde zal slechts geldig zijn als wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard door ons en geldt enkel voor de bestel-ling die er het voorwerp van uitmaakt.De voorstellingen, vermeldingen en prijzen van de producten die in de offertes en catalogi vermeld zijn zonder verplichting van onzentwege en slechts ten titel van inlichting gegeven. Ze zijn vatbaar voor prijsschommelingen voor reden van overmacht, onafhankelijk van de wil van het bedrijf en dat met een berichtgeving van 48 uur.De verplichtingen aangegaan door de tussenpersonen, agenten of bedienden binden de firma slechts na schriftelijke bevestiging van deze laatste.
 2. Tenzij anders bedongen, zijn de verzendings- en plaatsingskosten ten laste van de koper. De verzendingen gebeuren steeds op risico van de geadresseerde en moeten in principe bij ons in ontvangst genomen en gecontroleerd worden.
 3. Elke klacht over zichtbaar gebrek, niet-conformiteit of onvolledigheid van de geleverde goederen moet onmiddellijk aan de transporteur en schriftelijk op het ontvangstbewijs dat U na de levering krijgt, vermeld worden.De andere klachten moeten ons gebiedend schriftelijk verzonden worden ten laatste 8 dagen na de levering en moeten de nummers voor de leverings- en factureringsdocumenten omvatten.Elke teruggave van goederen is slechts mogelijk voor goederen die nog niet gebruikt werden en die nog in hun oorspronkelijke verpakking zitten. Het vervoer naar onze opslagplaatsen is aan onze voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen en zal uiteindelijk slechts na expertise door onze verantwoordelijken goedgekeurd worden. De verzendingskosten en de risico’s hierbij blijven ten laste van de koper. De klachten stellen de koper niet vrij van betaling.
 4. Wij behouden ons het recht de leveringen op te schorten indien de vooropgestelde betalingstermijn niet werden nageleefd. De leveringstermi-jnen op het bestelformulier zijn alleen adviestermijnen en worden gerespecteerd in de mate van het mogelijke. In geen geval kan een vertraging on-zerzijds in de uitvoering van de bestelling aanleiding geven tot om het even welke schadevergoeding noch tot het annuleren van de bestelling.
 5. Overeenkomstig de maatregelen rond de verdragen van milieubeheer betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor de gebruikte elektrische en elektronische apparaten, zal de leverancier op de factuur onder een aparte rubriek een recyclagebijdrage aanrekenen. Deze is goedgekeurd door de regionale overheden en heeft betrekking op de producten die het voorwerp uitmaken van de regionale reglementering op het vlak van de terugnameplicht. De gebruikelijke of andere kortingen zijn niet van toepassing op deze recyclagebijdragen.
 6. Al onze facturen zijn betaalbaar tegen de aangeduide vervaldata op de maatschappelijke zetel. Worden enkel beschouwd als geldig de betalin-gen gedaan onze kassa of overgeschreven op onze bankrekening. Ieder verwijl van betaling verplicht de koper van rechtswege en zonder ingebre-kestelling tot betaling van een verwijlintrest van 12% per jaar te rekenen vanaf het vervaldatum, zonder dat onze maatschappij afstand doet van het recht de betaling van de facturen te eisen op vervaldatum. Indien, 15 dagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling, facturen of saldo’s van facturen onbetaald blijven, zal het bedrag van de factuur van ambtswege verhoogd worden met 10% ( met een minimum van 50EURO ) met behoud van het recht verwijlintresten aan te rekenen.
 7. Bij aankoop op afbetaling is de koper verplicht onze wissels te aanvaarden. Deze zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, wat hun do-miciliatie ook mogen zijn. Alle onkosten in verband met deze wissels, en kosten wegens niet-betaling van deze wissels, vallen ten laste van de koper.
 8. Indien de koper de overeenkomst niet volledig naleeft, kunnen wij alle nog openstaande sommen opeisen, dit ongeacht hun vervaldatum of de overeenkomst eenzijdig opzeggen. In dit laatste geval zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden door een schrijven van onzen-twege en een strafbepaling van 20% zal te betalen zijn voor administratieve onkosten en commerciële schade.
 9. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD.
  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voors-chotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij de wederverkoop.
 10. CLAUSULE VAN VORDERINGSOVERDRACHT : in geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
 11. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen vol-doening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 12. De waarborg welke wij toestaan is deze gegeven door de fabrikant en / of invoerder voor het land, op voorwaarde dat de goederen door ons geleverd werden en dat de termijnen op basis van een onbetwistbaar aankoopbewijs nog niet verstreken zijn. De waarborg is over het algemeen 24 maanden geldig. Onze waarborg omvat het gratis vervangen van onderdelen, welke door ons als gebrekkig aanvaard werden en de arbeids-kosten, en houdt onder geen enkel beding de mogelijkheid in voor de koper, welke vergoeding dan ook te eisen, en geeft geen enkele mogelijkheid tot niet-betaling op de vervaldag der facturen.
 13. De prestaties van naverkoopdienst en van verzending van wisselstukken aan de uiteindelijke gebruiker zijn contant betaalbaar, op vertoon van de herstellingsbon en van de verzendnota. In deze materiën zal elke operatie, die als gevolg een boekhoudkundig beheer voor de facturatie of voor het volgen van krediet heeft, het voorwerp zijn van bijkomende administratieve onkosten die bij de facturatie vastgesteld worden. De in onze ateliers herstelde toestellen worden niet langer dan 8 dagen bewaard na mededeling van de hersteldatum aan de bezitter. Deze termijn verstreken mogen ze gedeclasseerd worden : een schriftelijke verwittiging aan de koper zal dit bevestigen.
 14. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te B 8200 Brugge (tel +32(0)50/32 35 95 en fax +32(0)50/31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.